SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA
 
Podjetje:
 
Monkey Mum s.r.o.
Matična številka: 07597851, Davčna številka: CZ07597851
 
Sedež podjetja: V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00
Vpisan v poslovni register, ki ga vodi Okrajno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 303804
Telefon: +420 725 441 733
za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: www.monkeymum.com
Poslovni naslov:
V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00
 
 
DOMOV
 
1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "splošni pogoji") družbe Monkey Mum s.r.o., V Nových domcích 401/2, Praga 10, s sedežem na naslovu V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00, identifikacijska številka: 07597851, vpisane v poslovni register, ki ga vodi Okrajno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 303804 (v nadaljevanju "prodajalec") urejajo v skladu z določbami člena 1751(1) Zakona št. 89/2012 Sb, Civilni zakonik, z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Civilni zakonik), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: "kupoprodajna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: "kupec") preko spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu na naslovu www.monkeymum.com (v nadaljnjem besedilu: "spletno mesto") preko vmesnika spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: "spletni vmesnik trgovine").
 
1.2 Pogoji se ne uporabljajo, če je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki deluje pri naročanju blaga v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.
 
1.3 Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev, se lahko dogovorijo v prodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.
 
1.4 Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.
 
1.5 Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.
 
UPORABNIŠKI RAČUN
 
2.1 Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do njegovega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko v svojem uporabniškem vmesniku oddaja naročila za blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik Trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika Trgovine.
 
2.2 Kupec je dolžan ob registraciji na spletnem mestu in ob naročanju blaga navesti vse podatke pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, kadar koli se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.
 
2.3 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.
 
2.4 Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.
 
2.5 Prodajalec lahko prekoliče uporabniški račun, zlasti če kupec uporabniškega računa ne uporablja več kot eno leto ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).
 
2.6 Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekoinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.
 
SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE
 
3.1 Vse predstavitve blaga na spletnem vmesniku trgovine so informativne narave in prodajalec v zvezi s tem blagom ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe. Člen 1732(2) civilnega zakonika se ne uporablja.
 
3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
 
3.3 Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedene v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi na ozemlju Češke republike.
 
3.4 Kupec za naročilo blaga izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:
 
3.4.1. naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko košarico spletnega vmesnika trgovine),
 
3.4.2. način plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
 
3.4.3 informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovano "naročilo").
 
3.5 Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je omogočeno, da preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki izhajajo iz podatkov, vnesenih v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Izpolnite naročilo". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu potrdi prejem naročila takoj po prejemu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju "elektronski naslov kupca").
 
3.6 Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico, da od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu).
 
3.7 Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akcept), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.
 
3.8 Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komuniciranja na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam in se ne razlikujejo od osnovne tarife.
 
CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI
 
4.1 Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:
 
 • po plačilu po povzetju na kraju, ki ga kupec navede v naročilu,
 • z nakazilom na prodajalčev račun št. 2301896647/2010, odprt pri Fio banki (v nadaljevanju "prodajalčev račun"),
 • v gotovini preko plačilnega sistema GoPay,
 • brezgotovinsko s kreditno kartico.
 
4.2 Kupec je dolžan prodajalcu skupaj s kupnino plačati tudi stroške, povezane z embalažo in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
 
4.3 Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe člena 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine za blago vnaprej.
 
4.4 V primeru plačila v gotovini ali plačila ob dobavi je kupnina plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je treba kupnino plačati v 14 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
 
4.5 V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je zadevni znesek nakazan na prodajalčev račun.
 
4.6 Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi dodatnega naročila (člen 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden je blago poslano kupcu. Člen 2119(1) civilnega zakonika se ne uporablja.
 
4.7 Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.
 
4.8 Prodajalec bo kupcu za plačila, opravljena na podlagi kupoprodajne pogodbe, izdal davčni dokument - račun, če je to v poslovnem prometu običajno ali če to določajo splošno veljavni pravni predpisi. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Prodajalec kupcu po plačilu cene blaga izda davčni dokument - račun in ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca.
 
4.9 V skladu z Zakonom o evidencah o prodaji je prodajalec dolžan kupcu izdati potrdilo o prejemu. Hkrati mora prejeto prodajo prijaviti pri davčnem upravitelju preko spleta; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.
 
ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE
 
5.1. Kupec se zaveda, da je v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika prodajna pogodba za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno po željah kupca ali za kupčevo osebo, prodajna pogodba za dobavo hitro pokvarljivega blaga, kot tudi blaga, ki, iz pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, iz pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter iz pogodbe o dobavi zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana.
 
5.2 Razen v primeru iz člena 5.1 Splošnih pogojev ali v katerem koli drugem primeru, ko od kupoprodajne pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga v skladu z določbami člena 1829(1) Civilnega zakonika, pri čemer, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odpoved kupoprodajne pogodbe skupaj z blagom je treba dostaviti prodajalcu (ali osebno izročiti) v 14 dneh po prejemu blaga. Kupec lahko za odstop od kupoprodajne pogodbe uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priložen tem splošnim pogojem. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na prodajalčev poslovni naslov ali na prodajalčev elektronski naslov objednavky@monkeymum.com.
 
5.3. V primeru odstopa od nabavne pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev se nabavna pogodba razveljavi od samega začetka. Kupec mora blago vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po tem, ko je bilo blago dostavljeno prodajalcu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
 
5.4 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva za naročeno blago, ki jih je prejel od kupca, v tridesetih (30) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec kupcu ne povrne stroškov pošiljanja ali drugih dodatnih stroškov (npr. pristojbin za naročilo ali plačilo itd.). Prodajalec je upravičen tudi do vračila izpolnitve, ki jo je zagotovil kupec, ko kupec vrne blago ali kako drugače, če se kupec s tem strinja in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
 
5.5 Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za plačilo škode na blagu s kupčevim zahtevkom za povračilo kupnine.
 
5.6 V primerih, ko ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami člena 1829(1) civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe kadar koli, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino v gotovini na račun, ki ga določi kupec.
 
5.7 Če se kupcu skupaj z blagom zagotovi darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa je dolžan prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.
 
PREVOZ IN DOBAVA BLAGA
 
6.1 Če je na posebno zahtevo kupca dogovorjen drug način prevoza, nosi tveganje in vse dodatne stroške, povezane s takim načinom prevoza, kupec.
 
6.2 Če je prodajalec po prodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.
 
6.3 Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.
 
6.4 Kupec mora ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec ne sme prevzeti pošiljke od prevoznika.
 
6.5 Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih prodajalec izda.
 
PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ NEPRAVILNE IZVEDBE
 
7.1 Pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 civilnega zakonika ter Zakon št. 634/1992 Z. z. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen).
 
7.2 Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je v trenutku, ko je kupec sprejel blago:
 
7.2.1. blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
 
7.2.2. je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da se uporablja, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
 
7.2.3 blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali primerku, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali primerek,
 
7.2.4. je blago v ustrezni količini, meri ali teži in
 
7.2.5. blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.
 
7.3 Določbe iz člena 7.2 Splošnih pogojev se ne uporabljajo za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo zaradi običajne uporabe blaga, za napako rabljenega blaga, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če to izhaja iz narave blaga.
 
7.4 Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prejemu. Kupec lahko uveljavlja pravico do reklamacije napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih po prejemu.
 
7.5 Kupec bo pravice iz naslova pomanjkljive izpolnitve uveljavljal na prodajalčevem poslovnem naslovu, kjer je glede na vrsto prodanega blaga mogoče sprejeti zahtevek, ali na sedežu ali poslovnem mestu.
 
7.6 Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko ureja Pravilnik o reklamacijah prodajalca.
 
DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
 
8.1 Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu po plačilu celotne nakupne cene blaga.
 
8.2 Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.
 
8.3 Pritožbe potrošnikov obravnava prodajalec preko elektronskega naslova objednavky@monkeymum.com. Prodajalec bo informacije o obravnavi kupčeve pritožbe poslal na elektronski naslov kupca.
 
8.4 Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, je pristojna češka trgovinska inšpekcija, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID št.: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
8.5 Evropski potrošniški center Češka s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
 
8.6 Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor trgovine izvaja pristojni trgovinski organ v okviru svojih pristojnosti. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
 
8.7 Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 
9.1 Prodajalec bo svojo informacijsko obveznost do kupca v smislu 13. člena Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR), ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o tej pogodbi in za namene izvajanja javnih obveznosti prodajalca, izpolnil s posebno listino.
 
POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV
 
10.1 Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi s prodajalčevim blagom, storitvami ali poslovanjem na kupčev elektronski naslov in nadalje soglaša s pošiljanjem komercialnih sporočil prodajalca na kupčev elektronski naslov. Prodajalec svojo obveznost obveščanja kupca v smislu 13. člena GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil izpolni s posebnim dokumentom.
 
10.2 Kupec se strinja s shranjevanjem piškotkov na svojem računalniku. Če je nakup na spletnem mestu mogoče opraviti in prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe izpolniti brez shranjevanja piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadar koli prekoliče soglasje iz prejšnjega stavka.
 
10.3 Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z vprašalniki po elektronski pošti v okviru programa Preverjeno kupcem, v katerega je vključena naša e-trgovina. Pošljemo vam jih vsakič, ko pri nas opravite nakup, razen če njihovo prejemanje zavrnete v skladu s členom 7(3) zakona št. 480/2004 Coll. o nekaterih storitvah informacijske družbe. Obdelava osebnih podatkov za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa, ki je ugotavljanje vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega položaja na trgu uporabljamo obdelovalca, upravljavca portala Heureka.cz; v te namene vam lahko posredujemo informacije o kupljenem blagu in vaš e-naslov. Vaši osebni podatki se pri pošiljanju vprašalnikov po elektronski pošti ne posredujejo nobeni tretji osebi za njene lastne namene. Pošiljanju vprašalnikov po elektronski pošti v okviru programa Preverjeno s stranko lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete nadaljnje vprašalnike s pomočjo povezave v elektronskem sporočilu z vprašalnikom. Če temu nasprotujete, vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.
 
PREDLOŽITEV
 
11.1 Kupcu se lahko vroča na njegov elektronski naslov.
 
11.2 Šteje se, da je bilo obvestilo vročeno, če ga naslovnik zavrne, če ga ne prevzame v roku hrambe ali če se vrne kot nedostavljeno.
 
11.3 Pogodbenici si lahko navadno korespondenco pošiljata po elektronski pošti na naslov elektronske pošte, ki je naveden v kupčevem uporabniškem računu ali ga je kupec navedel v naročilu, ali na naslov, ki je naveden na prodajalčevem spletnem mestu.
 
KONČNE DOLOČBE
 
12.1 Če razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. Z izbiro prava v skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopati in ki bi se sicer uporabljale, če ne bi izbral prava v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).
 
12.2 Če je ali postane katera koli določba Pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
 
12.3 Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.
 
12.4 Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen Splošnim pogojem.
 
12.5 Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00, elektronski naslov info@monkeymum.com, telefon +420725530534.
 
Praga, 1. 1. 2021
 
 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV E-TRGOVINE WWW.MONKEYMUM.COM
 
Podjetje:
 
Monkey Mum s.r.o.
Matična številka: 07597851, Davčna številka: CZ07597851
 
Sedež podjetja: V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00
Vpisan v poslovni register, ki ga vodi Okrajno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 303804
Telefon: +420 725 530 534
za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: www.monkeymum.com
Poslovni naslov:
V Nových domcích 401/2, Praga 10, 102 00
 
 (v nadaljevanju "prodajalec" ali "upravljavec") izvaja postopke v smislu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES / Splošna uredba
o varstvu osebnih podatkov/ ("Uredba"), naslednje osebne podatke:
 
 • ime, priimek
 • e-naslov
 • telefonska številka
 • naslov
 
Omenjene osebne podatke je treba obdelati za obdelavo naročila in drugo pogodbeno izpolnitev, če je med vami in prodajalcem sklenjena kupoprodajna pogodba. Takšno obdelavo osebnih podatkov dovoljuje člen 6(1)(b) Uredbe - obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe. Prodajalec te podatke obdeluje tudi za namene evidentiranja pogodbe ter morebitnega prihodnjega uveljavljanja in obrambe pravic in obveznosti strank. Hramba in obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen traja 10 let od izvedbe zadnjega dela izpolnitve po pogodbi, razen če drug pravni predpis zahteva daljšo hrambo pogodbene dokumentacije. Taka obdelava je mogoča na podlagi člena 6(1)(c) in (f) Uredbe - obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti in za namene zakonitih interesov upravljavca.
 
Novice in druga komercialna sporočila se lahko pošiljajo na elektronski naslov ali telefonsko številko kupca; ta postopek dovoljuje člen 7(3) zakona št. 480/2004 Coll. o storitvah informacijske družbe, razen če kupec to zavrne. Ta sporočila lahko kadar koli odjavite na kakršen koli način, na primer s pošiljanjem e-pošte ali klikom na povezavo v komercialnem sporočilu.
Obdelavo osebnih podatkov izvaja Lucia Janauer, tj. upravljavec podatkeov.
Osebne podatke za tega upravljavca obdelujejo tudi tretji obdelovalci:
Prevozniki, ponudniki spletnih strani itd.
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države zunaj EU.
 
 
 
Upravljavec podatkov nima osebe, imenovane "pooblaščeni zastopnik". Z upravljavcem se lahko obrnete na e-naslov info@monkeymum.com.
 
Upravljavec podatkov kot upravljavec spletnega mesta www.monkeymum.com (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto www.monkeymum.cz, www.monkeymum.eu
in www.opicimama.cz), uporablja piškotke na tem spletnem mestu v naslednje namene:
 • Merjenje prometa na spletnem mestu in ustvarjanje statističnih podatkov o prometu na spletnem mestu in vedenju obiskovalcev;
 • osnovno funkcionalnost spletnega mesta.
 
Zbiranje piškotkov za zgoraj navedene namene se lahko šteje za obdelavo osebnih podatkov. Takšna obdelava je mogoča na podlagi zakonitega razloga - zakonitega interesa upravljavca in je dovoljena v skladu s členom 6(1)(f) Uredbe.
 
Spletno mesto je mogoče uporabljati tudi v načinu, ki ne omogoča zbiranja podatkov o vedenju obiskovalcev spletnega mesta - ta način je mogoče nastaviti v nastavitvah brskalnika ali ugovarjati takšnemu zbiranju na podlagi zakonitega interesa upravljavca v skladu s členom 21 Uredbe, ki je na voljo na dnu spletnega mesta. Vaš ugovor bomo nemudoma preučili. Piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za delovanje spletnega mesta.
 
Če obiskovalec nasprotuje obdelavi tehničnih piškotkov, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta, v tem primeru ni mogoče zagotoviti popolne funkcionalnosti in združljivosti spletnega mesta.
 
Piškotki, ki se zbirajo za namene merjenja prometa na spletnem mestu in ustvarjanja statističnih podatkov o prometu in vedenju obiskovalcev na spletnem mestu, se obravnavajo v obliki skupne celote in v anonimni obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika. Zbrane piškotke obdelujejo drugi obdelovalci:
 • Google Analytics, ki ga upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.
 
 
 
Upoštevajte, da imate v skladu z Uredbo pravico do:
 
 • kadar koli preklicati prejemanje komercialnih sporočil,
 • ugovarjati obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca,
 • od nas zahtevati informacije o tem, katere osebne podatke o vas obdelujemo,
 • zahtevati dostop do takšnih podatkov, jih posodobiti ali popraviti ali zahtevati omejitev obdelave,
 • od nas zahtevati izbris teh osebnih podatkov, kar bomo storili, razen če je to v nasprotju z veljavno zakonodajo ali - zakonitimi interesi upravljavca,
 • do prenosljivosti podatkov, če je obdelava avtomatizirana na podlagi privolitve ali za izvajanje pogodbe,
 • zahtevati kopijo obdelanih osebnih podatkov,
 • do učinkovitega sodnega varstva, če menite, da so bile vaše pravice iz te uredbe kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov v nasprotju s to uredbo,
 • vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov.
 
Praga, 1. 1. 2021