REKLAMAČNÝ FORMULÁR

(na stiahnutie v pdf TU)

Pri zasielaní rozbalenej zábrany späť použite návod na znovuzabalenie do pôvodnej krabice.

FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

(Tento formulár vyplňte a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej
dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú
adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom a zaslať na adresu Monkey Mum s.r.o., skladová budova, Na Křečku 365/5, Praha 15, 109 00, Česká republika, +420 725 441 733.)

Adresát (predávajúci):
Monkey Mum s.r.o.
IČO: 07597851
Sídlo: V Nových domcích 401/2, Praha 10, 102 00
Zapísané v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 303804
E-mail: info@monkeymum.com
Telefón: +420 725 441 733
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:
www.monkeymum.com

Spotrebiteľ

Moje meno a priezvisko:
Moja adresa:
Telefón:
E-mail:

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

Dobrý deň,
dňa (*       ) som vo Vašom obchode vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky viď nižšie). Mnou
zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu je treba vadu podrobne popísať).

Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
- zaslanie správnej súčiastky (nutné presne popísať, čo treba dodať)
- výmena tovaru
- vrátenie tovaru a peňazí

1. Dátum objednania (*                )/dátum prijatia (*                     )
2. Číslo objednávky:
3. Peňažné prostriedky za objednávku, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*                )
a budú vrátené späť prevodom na účet (prosím o zaslanie čísla účtu) (*                 )

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

V _________________, Dňa ______________

(podpis)
______________________________________
Meno a priezvisko spotrebiteľa


Zoznam príloh:
1. Faktúra za objednaný tovar č. (*)
Všeobecné poučenie na uplatnenie reklamácie
Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne
iným, dostatočne vierohodným spôsobom.
Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť právo zo závad, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri
kúpe vedel. Rovnako aj pri závadách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli
zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.
Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť
bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu závady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným
oznámením závady potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.
Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom vyrozumieme. Ak vyprší zákonná lehota, považujte
to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.