FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(ke stažení v pdf ZDE)

Při zasílání rozbalené zábrany zpět použijte návod pro znovuzabalení do původní krabice.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE


(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím a zaslat na adresu Monkey Mum s.r.o., skladová budova, Na Křečku 365/5, Praha 15, 109 00.)


Adresát (prodávající):
Monkey Mum s.r.o.
IČ: 07597851
Sídlo: V Nových domcích 401/2, Praha 10, 102 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303804
E-mail: info@monkeymum.com
Telefon: +420 725 441 733
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.monkeymum.com


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Dobrý den,
dne (* ) jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:
- zaslání správné součástky (nutné přesně popsat, co je třeba dodat)
- výměna zboží
- vrácení zboží a peněz


1. Datum objednání (* )/datum obdržení (* )
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení budou navráceny zpět převodem na účet (zde doplňte číslo účtu) nebo skrz platbení bránu zvolenou pro platbu za objednávku.
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele


Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně
jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při
koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli
snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným
oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte
to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.